Kadry

Outsourcing kadrowo-płacowy

Administracja kadrowa:

 • zakładanie i bieżące prowadzenie dokumentacji kadrowej i akt osobowych pracowników
 • sporządzanie dokumentów związanych ze stosunkiem pracy: sporządzanie dokumentów związanych z umowami cywilno-prawnymi
  • umowy o pracę
  • aneksy do umów
  • zmiany warunków zatrudnienia
 • przygotowywanie zgłoszeń i rejestracji pracowników oraz członków ich rodzin w ZUS
 • ustalanie uprawnień pracowniczych w zakresie wymiarów urlopów wypoczynkowych i macierzyńskich, sporządzanie planów urlopowych
 • ewidencja nieobecności urlopowych, zwolnień i nadgodzin występujących w bieżących okresach u pracowników
 • sporządzanie zaświadczeń dla pracowników o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
 • sporządzanie sprawozdań statystycznych i statystki kadrowej (np. historii zatrudnienia i stażu pracy, zestawień urlopów i nieobecności)
 • sporządzanie i wydawanie dokumentów dotyczących rozwiązania stosunku pracy

 

Płace - Administracja wynagrodzeń:

 • naliczanie wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników
 • rozliczanie nieobecności, nadgodzin i dodatków należnych pracownikom
 • sporządzanie deklaracji i raportów do ZUS
 • przygotowywanie i wystawianie zaświadczeń dla pracowników (kwitki wypłat, raporty RMUA o pobranych składkach, zaświadczenia o zarobkach, Rp-7)
 • rozliczanie i sporządzanie rachunków dla osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych
 • sporządzenie i dostarczanie zatrudnionym w trakcie roku podatkowego pracownikom deklaracji PIT-11, przesłanie do właściwych Urzędów Skarbowych
 • przygotowywanie raportów i dokumentów dla działu księgowości Klienta (zestawienia i podsumowania list płac, itd.).

 

Audyty dokumentów kadrowo-płacowych:

 • celem audytu jest ocena posiadanej przez klienta dokumentacji kadrowo płacowej.

Dodatkowe informacje